Kö och antagning

Morups Friskola och Fritidsverksamhet är en fristående skola och vi har ett eget kösystem till vår skola.

Våra antagningsregler
I enlighet med stadgarna för verksamheten gäller följande:
Styrelse har gett rektor i uppdrag att fatta beslut om intagning av barn/elev i samråd med verksamhetens pedagoger.
De regler som redovisas nedan är vägledande för beslut om intagning. Anmälan görs genom skriftlig anmälan (anmälningsblankett finns att ladda ner via hemsidan) som skickas till rektor. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet). Kölistans ordning bestäms i princip av anmälningsdatum. Vårdnadshavare får skriftligt bekräftelse på att ansökan har ankommit skolan.
Besked om plats och ev. köplats meddelas under februari månad. Skriftligt svar, som är bindande, skall inlämnas senast 2 veckor efter besked till skolan.
Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 31/1.

Förtur
Förtur medges enligt följande ordning:
1) om barnet bor i Morups församling med omnejd
2) om barnet har syskon som går på skolan eller kommer från Vitsippan
3) enligt anmälningsdatum inom respektive klass

Förskoleklass
Barn från den egna förskoleverksamheten (Vitsippan) övergår till förskoleklassen den hösttermin det året då barnen fyller 6 år. Övriga barn, på kö till Morups Friskola, erbjuds resterande platser upp till full grupp i ordning enligt kölista och regler om förtur. Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 31/1.
Besked om plats och ev. köplats meddelas under februari månad. Skriftligt svar, som är bindande, skall inlämnas senast 2 veckor efter besked till skolan.

 Inflyttning
Om vakans uppstår i skolan erbjuds plats i berörd klass utifrån Er placering i kölistan.
Barn som går/gått på annan skola och som flyttar till Morup, eller i geografisk närhet, skall om möjligt beredas plats.

Fritidsverksamhet
Skolan erbjuder även fritidsverksamhet i mån av plats som ansöks samtidigt på anmälningsblanketten.

Vid placering
Som förälder åtar du dig

  • främja ett gott samarbete, förtroende och respekt mellan barnen, barnen och personalen, samt mellan hemmet och skolan
  • hålla dig informerad om vad som händer i verksamheten
  • engagera dig i skolans verksamhet t. ex. genom att delta vid fixardagarna samt städning av skolans lokaler som sker 1 gång per termin
  • snarast anmäla inkomstförändring (om ditt barn är placerat på förskolan eller har fritidsplats)

 Vi på Morups Friskola åtar oss att

  • skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet
  • arbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande, och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling

 
Avgift fritids

  • Avgift tas ut under 12 månader
  • Avgiften följer kommunens regler om maxtax men vi tillämpar endast 30 dagars uppsägning av sin plats som görs skriftligt. Avgiften betalas under uppsägningstiden.
  • Fritids har stängt 2 veckor i juli
  • Juli månad är avgiftsfri om man inte utnyttjar sin plats

 
GDPR
Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven. 
Genom att skicka in anmälan så ger du ditt samtycke till att Morups Friskola hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.
För mer information kontakta skolans rektor.
*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

FAQ
Hur gör jag för att ställa mitt barn på kö hos er?
Anmälan görs genom skriftlig anmälan, anmälningsblankett finns att ladda ner via hemsidan, som skickas till rektor. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet).

Är det samma anmälningsblankett/kölista till förskoleklass?
Ja, anmälningsblanketten gäller för F-6. Från och med juli 2018 är numer förskoleklass obligatorisk.

Är kölistan offentlig?
Nej, vi lämnar inte ut namn eller köplacering på andra barn i vår kö.
Om misstroende uppstår ang. köplacering eller antagning kan du som vårdnadshavare begära granskning av kön genom kontakt med skolans rektor.
 
Vilken plats har mitt barn i kösystemet?
Barnen registreras i vår kö efter anmälningsdatum. Vi tillämpar förtur för barn som flyttar till Morup och dess geografiska närhet samt syskonförtur. Besked om plats och ev. köplats meddelas under februari/mars månad.
Varför har mitt barn "halkat ned" i kön?
Uteslutande därför att ett barn med förtur har gått om. Se ovan.

Vilka barn får syskonförtur?
Barn som är folkbokfört på samma adress som ett syskon, halvsyskon eller "plastsyskon" som är inskrivet hos oss har förtur, oavsett om barnet är yngre eller äldre än barnet som redan går hos oss. Barn som går på Vitsippan har förtur.

Jag vill att mitt barn ska få börja ett år tidigare/senare än sina jämnåriga – är det möjligt?
Om vi känner till detta i god tid och barnet är placerat i kö tillsammans med barnen som är jämnåriga, ska detta diskuteras med rektor och berörda pedagoger.

Mitt barn är fött sent på året – är det någon idé att sätta upp honom/henne i kö?
Ja, antalet barn varierar i åldersgrupperna och mycket kan ändra sig i kön innan det är dags för intagning.

Kan man komma och hälsa på hos er?
Har ditt barn blivit erbjuden plats på skolan får du/ni givetvis gärna besöka oss innan ni fattar beslut. Tag då i första hand kontakt med skolan eller berörd lärare för att avtala tid.
Om du bara är nyfiken på vår verksamhet i största allmänhet kontakta rektor för besök.

Hur säger jag upp en köplats?
Uppsägning av köplats sker skriftligen via blankett (som finns på hemsidan). Skolan besvarar uppsägningen skriftligt till vårdnadshavare.

Om jag ångrar en uppsägning, kan jag få tillbaka köplatsen?
Nej, har skolan bekräftat uppsägningen så får en ny anmälan göras och köplatsen räknas då från det anmälningsdatum som ansökan ankommer skolan.