Allmänt

Skoldagen
Morups Friskolas elever går i åldersblandade klasser: F-1, 2-3, 4-5.
Skolan öppnar 06.30 med fritidsverksamhet. Undervisningen börjar kl. 08.30 för samtliga elever. Förskoleklassen slutar 12.30 alla dagar. Därefter är det Lillfritids för de som behöver fram till bussarna går eller till dess man blir hämtad. Årskurserna 1-5 slutar 14.00 alla dagar. Därefter åker man antingen buss hem eller så är man på Storfritids tills man blir hämtad. 

Undervisningen följer läroplanen. Under förmiddagen arbetar eleverna i huvudsak med kärnämnen (matte, svenska, engelska och idrott). Arbetet på eftermiddagen ägnas åt SO, NO, bild, musik, idrott, jag & gruppstärkande arbete och ämnesövergripande teman.

Mellanmål serveras dagligen till alla fritidsbarn.
Lunchen leverars från Björnhults golfrestaurang. Maten är näringsriktig och vikt läggs på närproducerade råvaror. Mjölken är ekologisk.

Fritids stänger kl. 17.30 varje dag.

Antal inskrivna elever varierar men brukar ligga runt 50-55 barn.

Vem som helst är välkommen att ansöka till skolan oberoende av var man bor.

Sexåringar i skolan
Sexåringarna som börjar i Morups Friskola integreras mjukt in i verksamheten. Arbetet med dem består till stor del av social träning, att lära sig samarbeta, veta vem man är, öva basfärdigheter, att stimulera sinnena genom att erbjuda många olika material och att vara ute tillsammans och upptäcka närmiljön. I denna verksamhet deltar också i viss mån sjuåringarna men sexåringarna har också mycket egen verksamhet i liten grupp. Skolan ska tillgodose varje barns behov utifrån deras egna förutsättningar.

Rektor och personal
Morups friskolas rektor, Margareta Pedersen, är även delaktig i undervisningen och har huvudansvaret för det pedagogiska arbetet. Den administrativa och ekonomiska ledningen svarar föreningens styrelse för. Utöver rektorn har skolan fem anställda pedagoger. Vi har också en anställd städerska.

Elevhälsa
Skolan har en skolsköretska med många års erfarenhet inom verksamheten. Vi har också tillgång till specialpedagog, skolläkare, psykolog och kurator.

Skolråd
Skolrådet består av två barn och föräldrar från varje åldersgrupp som träffas två gånger per termin.

Skolbuss
Vi anlitar Strandbergs Buss i Skogstorp. För att minimera tiden för eleverna i bussen så kör bolaget två rundor. Vi försöker i största mån tillgodose alla genom att finna lämpliga rundor för busstiden samt barnens säkerhet. Bussen finansierar skolan själv.
Det kostar inget för eleverna att åka med.

Miljö och omgivning
Morups friskola ligger mitt i byn i ett äldre skolhus med stor och härlig skolgård. Omgivningen består av åkrar och ängar med närhet till idrottsplats och fotbollsplaner. Skogen med motionsslinga och pulkabacke åt öster, havet åt väster och lantbruken runt om, ger många möjligheter för uteaktiviteter och sambandet människa - miljö kan lätt synliggöras. Genom att verka mitt i byn och i liten skala får barnen nära kontakt med människor i olika yrken och åldrar och de blir delaktiga i byns vardag.

Skolgården är utformad så att den uppmuntrar till experiment och fantasi med stora möjligheter till både lek, rörelse och studier utomhus. Naturens kretslopp tydliggörs genom kompostering, källsortering och odling.

Rökning
Det är inte tillåtet at röka inom skolans område. Om skolan upptäcker att någon elev röker kontaktas vårdnadshavare omedelbart för att komma fram till lämpliga åtgärder för att få eleven att sluta röka.

Föräldrar till barn på friskolan
Föräldrar ges stor möjlighet till inflytande i verksamheten. Skolan välkomnar dem och ser dem som en viktig resurs i arbetet med barnen.Det förväntas att man hjälper till att städa skolans lokal en till två gånger per år. Detta brukar ta ca 2-3 timmar. Dessutom sker en storstädning på sommaren vartannat år. Utöver städningen anordnas det varje vår en fixardag där man röjer upp på skolgården. Fixardagen är inte obligatorisk men brukar vara en trevlig sammankomst och möjlighet att lära känna varandra. Dagen avslutas med gemensam picknick och korvgrillning. Målsättningen är självklart att alla föräldrar deltar på frivillig basis.

”Unika” aktiviteter
Varje år dagen innan eleverna går på sportlov, är det dags för fest! Då har elever och lärare en mysig fredagskväll tillsammans med olika aktiviteter.

Ett par dagar innan jullovet, anordnas ”julabadet” en heldag på klitterbadet för hela skolan.